< 1 minutt

Kaffeplanten trenger også bier

Med en egen verdensdag for bier advarer FN mot biedød.

En bie på vei mot en blomst. Undersøkelser viser at nærvær av bier kan øke kaffeavlingene med opptil 50 prosent. Foto: Colourbox.com

Bier er som kjent nyttige og nødvendige skapninger – ikke minst for kaffeplanten. 

Lenge trodde man at kaffeplanten er selvpollinerende, som vil si at insekter ikke er viktige i bestøvingsprosessen. Det viste seg å være feil. Undersøkelser fra Mellom-Amerika viser at nærvær av bier kan øke kaffeavlingene med opptil 50 prosent, fordi biene hjelper kaffeplantene med pollineringen. 20. mai markeres verdensdagen for bier. 

Det er godt kjent at klimaendringene har alvorlige konsekvenser for kaffeproduksjonen. Biedød kan forverre situasjonen.

Verdensdagen for bier

Biedagen skal gjøre folk oppmerksomme på viktigheten av å bevare bier og andre pollinatorer. I mange år har det blitt advart om at bier dør i stort omfang over store deler av verden. Dette er alvorlig; bier er viktige for økosystemet vårt og for matproduksjonen. En tredjedel av all mat som blir produsert, er avhengig av pollinering. 

Naturlig habitat 

I tidligere tider var det vanligere å dyrke kaffe i plantasjer med stor variasjon i avlingene. Dette ga kaffeplantene skygge – noe som er viktig av flere grunner – og tilgang til et rikt dyre- og insektliv. Dagens homogene plantasjer er ikke tilrettelagt for insektnærvær. Lærdommen må derfor være: Slipp biene til!

Ifølge entomolog David Roubik ved det Panama-baserte Smithsonian Tropical Research Institute er det en god idé å bevare et naturlig habitat rundt kaffeplantene.

Rovinsekter (insekter som lever av insekter og andre virvelløse dyr) dreper skadeinsektene som ødelegger for kaffeplanten. Uten rovinsektene er man avhengig av sprøytemidler for å bekjempe skadeinsektene.

Tropisk skog tilbyr viktige habitater for villbier og andre pollinatorer. Dette gjør områder nær tropisk skog velegnet for dyrking av kaffe, og innebærer at tropisk skog er noe som bør sikres for å bevare videre vekst.