FNs utviklingsprogram har gitt resultater

Forurensning fra plantevernmidler var et stort problem i Colombia og resten av Latin-Amerika.

Kaffebonde i Brasil. Flere av de kaffeproduserende landene i Latin-Amerika var oppmerksomme på de negative konsekvensene av plantevernmidlene. Det ble tatt initiativ for å finne ordninger som kunne stimulere til en mer miljøvennlig kaffeproduksjon. Illustrasjonsbilde fra Brasil. Foto: ICP

Tidlig på 2000-tallet tenkte ikke mange av de over 500.000 små kaffeprodusentene i Colombia over hvilke konsekvenser bruken av kjemikalier hadde for miljøet.

De små kaffegårdene i Colombia står for mer enn 75 prosent av den samlede kaffeproduksjonen i landet. De som produserer små volumer, har ofte vanskelige rammevilkår og kjemper i mange tilfeller en tøff kamp for å få endene til å møtes. Da blir størst mulig avkastning fra jorden naturlig nok den viktigste målsettingen.

Forbruket av til dels svært giftige kjemikalier var høyt, og avrenningen fra mange av gårdene forurenset mange elver. Dette fikk konsekvenser for blant annet dyre- og planteliv. Det er her FNs utviklingsprogram kom inn i bildet.

FNs utviklingsprogram

Flere av de kaffeproduserende landene i Latin-Amerika var oppmerksomme på de negative konsekvensene av plantevernmidlene. Det ble tatt initiativ for å finne ordninger som kunne stimulere til en mer miljøvennlig kaffeproduksjon.

I et forsøk på å beskytte det økologiske mangfoldet i de kaffeproduserende områdene, ble det bevilget 12 millioner dollar til FNs utviklingsprogram. Dette FN-styrte programmet skulle bidra til å hjelpe kaffebøndene i seks land med å oppnå en viss standard gjennom sertifiseringsordninger. Standarden skulle bidra til god landbrukspraksis og ivareta de miljømessige sidene ved jordbruksproduksjonen.

Bevisstgjøring har gitt resultater

En viktig del av arbeidet til FNs utviklingsprogram bestod i å bevisstgjøre kaffeprodusenter og forbrukere om nødvendigheten av bærekraftig kaffedyrking. Dette arbeidet ser nå ut til å gi resultater.

Bare i Colombia ble det i løpet av 2017 sertifisert rundt 10.000 kaffegårder med et samlet areal på 70.000 hektar. At disse nå har oppnådd Regnskogalliansens sertifisering, har en merkbar effekt på bevisstgjøringen rundt bruk av plantevernmilder.

Forurensning er fortsatt et problem

Det er imidlertid fortsatt mange kaffedyrkerne som ikke deltar i programmet. Derfor vil forurensning fra landbruket fremdeles være en stor utfordring i mange kaffeproduserende land.

Relaterte artikler