Mørk fremtid for Arabica-kaffen

En ny rapport fra WWF maler et mørkt bilde for fremtiden.

Verdenskart fremstilt i uttørket bakke på grunn av klimaendringer På grunn av klimaendringer får vi kanskje en fremtid uten kaffe. Foto: Colourbox.com

Hvert andre år kommer WWF ut med en rapport med omfattende studier av planetens helse. Rapporten gir en oversikt over naturens tilstand, menneskelig påvirkning og mulige løsninger. Årets rapport kommer med dystre nyheter for alle kaffeelskere og Arabica-entusiaster.

Funnene i Living Planet Report 2020 er krystallklare: Vi står midt i en økende global naturkrise. Forholdet vårt til naturen er ødelagt, og det haster dersom vi skal klare å snu den alarmerende utviklingen. Forrige gang jordkloden opplevde en slik massedød i et så raskt tempo, var da dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden.

Utryddelsen av landlevende planter er dobbelt så høy som for pattedyr, fugler og amfibier til sammen, og denne utryddelsen forekommer opptil 500 ganger hurtigere enn i førindustriell tid. Og en av frøplantene som er utrydningstruet, er verdens mest populære kaffeplante: Arabica (Coffea Arabica).

Arabica kan halveres innen 2088

En forskningsartikkel publisert på Science Advances undersøkte sårbarheten til kaffeplantene. Mens 22 % av verdens planter står i fare for å bli utryddet, er det så mye som 60 % av alle kaffearter som er utrydningstruet. Og av alle kaffeartene er det Arabica som er mest truet.

Tap av artsmangfold er kraftigst i tropiske strøk, spesielt Sør- og Mellom-Amerika. Som følge av klimaendringene blir det derfor forutsett at den naturlige bestanden av Arabica-kaffen vil halveres innen 2088 – om ikke mer.

Ifølge WWFs rapport er hovedårsaken til naturtapet arealendringer. Tidligere uberørt natur har for eksempel blitt pløyd opp og gjort om til beitemarker. Også forurensning, spredning av fremmede arter og klimaendringer har bidratt til naturtapet. Klimaendringene blir sett på som en av de største truslene i årene fremover, og kan alene stå for utryddelsen av 20 % av artene og naturmangfoldet vi har i dag.

Små barnehender planter en liten plante i fertil jord.

Det er ikke for sent å reversere endringene, men da må vi ta grep . Foto: Colourbox.com

Behøver global naturavtale

Dersom vi handler umiddelbart, er det imidlertid ikke for sent å stoppe og reversere naturtapet. Men for å kunne stanse den skremmende utviklingen, er det nødvendig med en global naturavtale. Avtalen må være en del av den økonomiske og politiske utviklingen for å kunne sikre at hele verden beveger seg i samme retning. Naturavtalen må være ambisiøs, forpliktende og komme raskt på plass. FNs naturavtale «New deal for Nature & People» skal etter planen vedtas neste år.

Nøkkeltall fra rapporten

·      75 % av jordens isfrie landoverflate er betydelig endret

·      De fleste havene er forurenset

·      85 % av våtmarksområdene i verden har gått tapt

·      84 % nedgang av dyrebestander i ferskvann

·      Èn million arter (500.000 dyr og planter, og 500.000 insekter) står i fare for utryddelse

 

Relaterte artikler