Bedre levekår for små kaffeprodusenter

Organisasjonen International Coffee Partners gir små kaffeprodusenter hjelp til selvhjelp.

Familie som produserer kaffe. ICP hadde i juni 2018 nådd ut til nesten 80 000 kaffebønder og deres familier, fordelt på 12 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Erfaringer fra ICP-prosjekter viser at bøndene i mange tilfeller kan doble eller til og med tredoble inntektene sine. Foto: ICP

Målet er å styrke konkurranseevnen til kaffeprodusentene og dermed bedre levekårene deres. Dette skal gjøres ved å øke produktiviteten og kvaliteten på kaffe i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Resultatet av arbeidet til International Coffee Partners (ICP) er ment å være en vinn-vinn-situasjon – kaffebøndene og deres familier får bedre levekår, lokalsamfunnet utvikles og kaffemarkedet får tilgang på bærekraftig kaffe.

Fremtidens kaffe er truet

Hvorfor er ICPs arbeid viktig? Etterspørselen etter kaffe er stigende på verdensbasis, men på grunn av ulike faktorer vil det bli stadig vanskeligere å møte den. Områdene som egner seg for kaffeproduksjon er allerede begrenset, og vil bli ytterligere redusert som en følge av klimaendringer.

Småskalabønder utgjør 80 prosent verdens kaffebønder, men produserer bare 20–50 prosent av hva de har potensial til. Insentivene mangler for å endre dette. Inntektene er lave; bøndene selger ofte kaffen sin til mellommenn, til langt under markedsverdien. Avkastningen blir dermed ikke verdt innsatsen. Dagens kaffebønder eldes, men den unge generasjonen ser ikke verdien i å fortsette i kaffebransjen. Enkle tiltak som ville økt inntektene er lite kjente, samtidig som naturressursene blir stadig dårligere; også kaffetrærne eldes og blir mindre produktive. Og selv om kaffebøndene skulle være interessert i å investere i kaffeplantasjene sine, mangler de tilgang på penger og andre relevante tjenester.

Støtte til utviklingsprosjekter

International Coffee Partners ble etablert i 2001, og er i dag et offentlig-privat tiltak som seks ledende europeiske kaffeselskap står bak. Norske JOH. JOHANNSON KAFFE ble med i gruppen i 2011.

Hjelp til selvhjelp står sentralt, og mye av arbeidet som blir gjort, er derfor knyttet til utdanning og praktisk arbeid gjennom ulike prosjekter. ICP finansierer og iverksetter utviklingsprosjekter som blant annet bidrar med gode landbruksmetoder, for eksempel teknisk assistanse for å høyne kvaliteten på kaffebønnene som produseres. Videre er ICP engasjert i prosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling; miljøvennlige løsninger utvikles, blant annet i forbindelse med kompostering av avfall fra kaffeproduksjonen. I mange prosjekter har det i tillegg blitt jobbet med å styrke kvinners rolle i samfunnet.

Når prosjektene er ferdige, vil kaffebøndene ha et forbedret utgangspunkt, og de vil være bedre rustet for å drive utviklingen fremover på egen hånd.

80 000 kaffebønder har fått hjelp

International Coffee Partners hadde i juni 2018 nådd ut til nesten 80 000 kaffebønder og deres familier, fordelt på 12 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Erfaringer fra ICP-prosjekter viser at bøndene i mange tilfeller kan doble eller til og med tredoble inntektene sine. Den økte velstanden kommer hele lokalsamfunn til gode. Pengene kan brukes til bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport, teknisk utstyr osv.

Les mer om de ulike prosjektene til ICP på coffee-partners.org.

Relaterte artikler